Notă de informare privind condițiile de prelucrare și protecție asigurate de către operatorul BIC „INFODEBIT CREDIT REPORT” SRL

Cine suntem ?

BIC „INFODEBIT CREDIT REPORT” SRL  – în calitate de persoană juridică de drept privat (societate cu răspundere limitată), IDNO 1017600009673, cu sediul juridic situat în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10B, et. 4, își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul și prevederile legislației în vigoare fiind prezenți pe piața din Republica Moldova.

Compania, reieșind din faptul că stochează și prelucrează[1] datele cu caracter personal ale clienților, vizitatorilor și angajaților pe scară largă (număr considerabil de /subiecți/clienți/angajați), a notificat Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) pentru a verifica și stabili dacă aceste prelucrări de date sunt conforme cu cerințele din domeniul protecției datelor cu caracter personal. Astfel, CNPDCP a autorizat operatorul BIC „INFODEBIT CREDIT REPORT” SRL, în calitate de operator de date [2] cu caracter personal fiind înregistrat cu nr. 0001302 în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Înregistrarea și autorizarea la CNPDCP, certifică faptul că metodele de prelucrare a datelor și cerințele de securitate puse în aplicare de operatorul de date, asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. 

La cine mă pot adresa pentru detalii în privința modului de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal ?

În scopul de a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal precum și pentru a realiza un control independent și calitativ asupra nivelului de conformitate atunci când prelucrăm datele cu caracter personal care Vă vizează, dar și având în vedere obligațiile legale prevăzute de legislația națională (a se vedea pct. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1123/2010), în cadrul Companiei a fost desemnat un responsabil de protecția datelor cu caracter personal (data protection officer - DPO) –„Privacy by default” SRL.

Responsabilul de protecția datelor cu caracter personal poate fi contactat  la adresa de email: office@gdpr.md, sau la numărul de telefon: +373 69 24 22 66.

Pentru cine sunt destinate serviciile Companiei ?

 Serviciile Companiei, sunt destinate oricăror persoane indiferent de sex, culoare, cetățenie, religie, viziune politică, statut sau oricare alt calificativ care nu este solicitat.

Când Vă putem colecta datele cu caracter personal ?

Am putea colecta datele cu caracter personal ce Vă vizează în următoarele situații:

-     Atunci cînd deveniți subiect al istoriilor de credit;

-     Ne contactați pentru informații sau asistență prin canalele noastre de asistență;

-     înregistrați pentru a beneficia de un serviciu;

-     Vă înscrieți la buletine de știri sau alte servicii, inclusiv servicii de notificare;

-     Participați la un sondaj;

-     Navigați pe site-ul nostru;

-     Vă abonaţi la o aplicație a Companiei.

Ce categorii de date sunt colectate de la client ?

Operatorul de date cu caracter personal prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal[3] ale consumatorului:

Disponibile la accesarea pagini web www.infodebit.md [4]:

1.      Date de contact companie accesibile la rubrica „Contacte”;

2.      Date conținute la rubrica „Noutăți”;

3.      Date privind abonare la newsletter;

4.      Date din formularul de contact la rubrica „Contacte” – nume/prenume, nr. de telefon, adresă de email, text, alte categorii de date oferite la inițiativa subiectului de date;

5.      Date tehnice: (IP, dispozitiv, sistemul de operare, data, luna anul accesării site-ului, alte date după caz);

6.      Cookie.

La crearea și gestionarea Cabinetului Personal BIC:

a)      Login cont personal;

b)      Password cont personal;

c)      Parolă unică creare cont;

d)      IDNP;

e)      E-mail;

f)      Telefon mobil;

g)      Numărul de telefon/fax;

h)      Semnătura mobilă MPass;

a)      Scorring;

b)      Localitatea/adresa de domiciliu;

c)      Date din permisul de conducere;

d)      Datele privind bunurile deținute;

e)      Date privind numărul rapoartelor de credit;

f)       Date privind angajamente finaciare active/pasive;

g)      Date privind istoria creditară pozitivă/negativă;

i)       ALT - alte venituri;

j)       ALTB - alte plăți efectuate în folosul nerezidentului;

k)      DIVA - Dividende, art.901 alin.(31 ) din Codul fiscal;

l)       DIVB - veniturile nerezidentului, art. 91 din CF.;

m)     DOB - dobânzi, art.89 din Codul fiscal;

n)      DOBA - dobânzi persoane fizice rezidente cu excepția II și GT, art.89;

o)      DOBB - Dobânzi, art.89 din Codul fiscal;

p)     FOL - Veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare și imobiliare, cu excepția terenurilor agricole;

q)     FOND - veniturile contribuabilului întreprinzător individual (cu excepția GT);

r)      FONDG - veniturile contribuabilului întreprinzător individual (GT);

s)      LIV - plățile în folosul persoanei fizice din fitotehnie și horticultură;

t)      NEDA - venit din care se efectuează reținerea finală a impozitului;

u)     NEDB - plățile persoanei nerezidente a căror sumă nu e deductibilă;

v)    NOR - Câștigurile de la jocurile de noroc, cu excepția câștigurilor de la campaniile promoționale și/sau din loterii și pariuri;

w)    PLT - plățile nerezidentului de la art. 71;

x)     PUB - veniturile din care se efectuează reținerea finală a impozitului;

y)     RCSA - suma retrasă din capitalul social;

z)     RCSB - suma retrasă din capitalul social al nerezidentului;

aa)    ROY - royalty achitate în folosul persoanelor fizice;

bb)   ROYA - royalty (redevente) și dobânzi, art. 89 din CF.;

cc)    ROYB - veniturile nerezidentului, art. 91 din CF.;

dd)    SAL - plăți salariale, art. 88 din CF;

ee)    SALA - plăți salariale, art. 24 alin.(21) din Legea nr.1164-XIII;

ff)     SER - veniturile din care se reține impozit, art. 90 din CF.;

gg)   SERB - veniturile din care se reține impozit, art. 90 din CF.;

hh)  Date privind calitatea de fondator/administrator al persoanei juridice;

ii)    Lista rapoartelor personale solicitate;

jj)    Lista verificărilor effectuate în bază de IDNP;

kk)  Alte categorii de date oferite la inițiativa subiectului de date.

La utilizarea soluției Verifică după IDNP:

a)      Nume, prenume;

b)      IDNP;

c)      Email;

d)     Telefon;

e)     Țară;

f)      Localitate;

g)     Adresă;

h)     Date bancare.

     La utilizarea soluției Verifică după IDNP:

1.      Date privind calitatea de fondator/administrator al persoanei juridice;

2.      Loc de muncă;

3.      Adresă;

4.      Telefon/fax;

5.      Telefon mobil;

6.      Date conținute în Raportul financiar;

7.      Date conținute în rubrica Informația despre entitate.

Datele cu caracter personal specificate vor fi prelucrate de către operatorul de date pe perioada prevăzută de Legea nr. 120/2008 privind birourile istoriile de credit – 5 ani de zile de la data ultimei actualizări/modificări.

1)      În temeiul consimțământului[5] subiectului de date, pentru prospectarea comercială[6] și marketing direct, precum și oferirea mesajelor publicitare ale terților[7], cum ar fi:

a)    Consimțământul de a primi mesaje marketing, prin e-mail: da sau nu;

b)    Consimțământul de a primi mesaje publicitare ale terților, prin e-mail: da sau nu.

 Subiectul de date cu caracter personal este în drept de a retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea categoriilor de   date cu caracter personal enunțate la lit. a)-b). 

 Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile specificate nu afectează în nici un fel   obiectul de bază al prestării serviciilor.

 Cererea privitor la retragerea consimțământului nu necesită a fi motivată și poate fi depusă de către subiectul de date de la adresa   de email indicată pe pagina www.infodebit.md .

 

 Operatorul de date poate prelucra și alți identificatori ai subiectului de date în cazul în care aceștia vor fi consemnați/expuși de   către persoana vizată: prin cererile sau comunicările scrise sau electronice, expunerile verbale la sediul companiei sau prin   intermediul telefonului sau mijloacelor utilizate la prestarea serviciilor.

Cine poate avea acces la datele personale ? 

În cadrul operatorului sunt puse în aplicare mecanisme stricte privind gestionarea, administrarea și accesarea datelor cu caracter personal care Vă vizează, fiind limitat la un număr strict necesar de persoane, care la rândul său dispun de diferite tipuri de acces în ceea ce privește volumul datelor cu caracter personal care poate fi prelucrat.

Sunt identificate următoarele categorii de destinatari care ar putea avea acces la datele cu caracter personal care Vă vizează:

a)      Salariații – în limita atribuțiilor funcționale distribuite prin actele interne;

b)      Beneficiarii contractuali – furnizori ai istoriilor de credit;

 

c)      Subiecții istoriilor de credit;

 

a)      Persoanele împuternicite de către operator:

- Companiile responsabile de asigurarea mentenanței și deservirea echipamentului tehnic – în măsura în care situația concretă este necesară și autorizată de către administrație;

- Companiilor responsabile care asigură mentenanța softurilor;

- Companiilor responsabile de asigurarea auditului financiar extern;

- Companiilor responsabile de recepționarea și livrarea trimiterilor poștale;

b) Alți operatori de date cu caracter personal:

-      Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;

-      Serviciul Fiscal de Stat;

-      Consiliul Agenția pentru Protecția Consumatorilor;

-      Organelor de ocrotire a legii[1];

c)    Persoanelor fizice sau juridice care au fost menționate de către client ca destinatari ai datelor cu caracter personal.

d)    Partenerilor contractuali sau a instituțiilor în privința cărora ați consimțit transmiterea datelor cu caracter personal.

 În toate cazurile de dezvăluire a datelor cu caracter personal, operatorul va lua măsuri de precauție privind verificarea legalității   unei astfel de dezvăluiri care va cuprinde cel puțin: dacă au fost respectate cerințele de formă și procedură de solicitare a   informației (demers în scris sau în format electronic conform cerințelor semnăturii electronice și a documentului electronic), dacă   a  fost indicat scopul, temeiul legal și legătura de cauzalitate dintre informația solicitată și cauza/petiția/procesul în examinare.

 Confidențialitatea datelor cu caracter personal care vizează subiectul de date se va asigura și în cazul incapacității de exercițiu sau   al capacității limitate, inclusiv în caz de deces. 

 În toate cazurile neclare privind modul și necesitatea de a dezvălui datele cu caracter personal, acestea vor fi interpretate de către   operator în favoarea drepturilor Dvs.

 Ce drepturi am în raport cu prelucrarea datelor ?

 Dreptul la informare

Dreptul dvs. la informare este exercitat prin furnizarea și publicarea acestei Note Informative și a unor informații similare atunci când comunicăm direct cu dvs. prin punctul de contact (angajații);

 Dreptul de acces la date

Dvs. sau reprezentantul legal în baza unei cereri, aveți dreptul de a avea acces la informațiile privind propriile date : cum au fost prelucrate, de către cine, cui au fost dezvăluite, termenul de stocare a acestor informații, precum și dreptul de a obține părți de pe anumite înscrisuri care Vă vizează. Suplimentar, sunteți în drept de a obține informarea privitor la consecințele juridice generate de prelucrare a datelor și modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra datelor cu caracter personal.

Dreptul la rectificarea datelor personale

Aveți dreptul să ne cereți rectificarea a orice date inexacte pe care le avem despre dumneavoastră.

Dreptul de ștergere a datelor personale ("dreptul de a fi uitat")

Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor personale despre dvs. pe care le deținem. Acest lucru nu este un drept absolut și, în funcție de temeiul juridic care se aplică, este posibil să avem motive legitime imperative de a continua prelucrarea datelor.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor personale despre dvs. pe care le deținem. Ne puteți cere să facem acest lucru, de exemplu, în cazul în care contestați acuratețea datelor. Exercitarea acestui drept are loc doar pentru rezidenții UE.

Dreptul de a obiecta

Aveți dreptul să Vă opuneți prelucrării datelor personale despre dvs. din motive legate de situația dvs. particulară. Dreptul nu este absolut și putem continua să folosim datele dacă putem demonstra motive legitime convingătoare.

Drepturi legate de luarea automată a deciziilor individuale, inclusiv profilarea

Aveți dreptul să vă opuneți asupra unei decizii luate exclusiv pe prelucrarea automatizată, fără a lua în considerație situația dvs. individuală, inclusiv împotriva profilării. Dacă efectuăm orice luare de decizii automate, vom înregistra acest lucru în Nota informativă a noastră și Vă asigurăm că aveți posibilitatea de a solicita ca decizia să ia în considerare, particularitățile personale.

Dreptul la justiție

Acest drept constă în posibilitatea adresării unei plângeri către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată, pentru apărarea sau repunerea în drepturile lezate. Aveți dreptul să depuneți o plângere către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal dacă nu sunteți mulțumit de orice aspect al prelucrării datelor personale de către noi sau credeți că nu ne îndeplinim responsabilitățile noastre de operator de date. Detaliile de contact ale Autorității sunt: MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, tel:  +373-22-820801, fax: +373-22-820807, e-mail: centru@datepersonale.md 

Ce înseamnă notificarea cu privire la utilizarea „cookie” ?

Cookie - sunt acele informații care sunt colectate la accesarea paginii web www.infodebit.md, pentru a identifica utilizatorul care a accesat un anumit conținut informațional. Acest fapt este generat de serverul nostru și computerul pe care operează browser-ul dvs. Informația conținută de modulul cookie este setată de server și poate fi utilizată de respectivul server ori de câte ori utilizatorul vizitează site-ul web. Un modul cookie poate fi considerat ca o carte de identitate a utilizatorului de internet, care indică unui site web când a revenit utilizatorul. De asemenea, tehnologiile similare sunt aplicabile și pentru dispozitivele mobile (tabletă, smartphone) de pe care este accesată informația pe pagina web respectivă.

Utilizarea modulelor cookie ne permite să Vă oferim anumite funcții și ne furnizează informații cu privire la vizitele pe site-ul web sau utilizarea aplicațiilor noastre. Majoritatea browser-elor sunt setate în mot automat pentru a oferi modulele cookie, dar dvs. nu sunteți obligați să le acceptați. În cazul în care doriți să ștergeți cookie care se află deja pe computerul dvs. sau să vă opuneți colectării și dezvăluirii acestor informații ați putea să accesați ghidurile producătorilor browser-ului la următoarele adrese:

-          Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en)

-          Mozilla (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences)

-          Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Ce fișiere de tip „cookie” utilizează site-ul nostru ?

Pagina web www.infodebit.md
Fișiere de tip cookie care sunt necesare și permit să navigați pe Website și să îi utilizați funcțiile de bază. De obicei, acestea sunt instalate doar ca răspuns la acțiunile efectuate de dvs. care echivalează cu o cerere de servicii. Aceste fișiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea Website-ului nostru.

COOKIE NAME                                          PROVIDER                                                  TYPE                     EXPIRY 

Fișiere de tip cookie pentru statistică.  Cookie-urile statistice îi ajută pe proprietarii de site-uri să înțeleagă cum interacționează vizitatorii cu site-urile web prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim.

COOKIE NAM E

PROVIDER

TYPE

EXPIRY

__utma

infodebit.md

HTTP

2 years

 

 

First found URL: https://www.infodebit.md/

Cokie purpose description: Collects data on the number of times a user has visited the web site as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics.

Initiator: Script tag , page source line number 586

Source: https://www.infodebit.md/js/custom.js

Data is sent to: Moldova

Bloced until accepted by user: No

__utmb                     infodebit.md                                       HTTP       1 day

First found URL: https://www.infodebit.md/

Cookie purpose description: Registers a timestamp with the exact time of when the user accessed the web site. Used by Google Analytics to calculate the duration of a web site visit.

Initiator: Script tag , page source line number 586

Source: https://www.infodebit.md/js/custom.js

Data is sent to: M o ld o va

 

Blocked until accepted by user: No

__utmc                     infodebit.md                                       HTTP       Session

First found URL: https://www.infodebit.md/

 

 

 

Cookie purpose description: Registers a timestamp with the exact time of when the user leaves the web site. Used by Google An alytics to calculate the duration of a website visit.

 

 

Initiator: Script tag , page source line number 586

Source: https://www.infodebit.md/js/custom.js

Data is sent to: Moldova

Blocked until accepted by user: No

_utmz                     infodebit.md                                       HTTP       6 months

First found URL: https://www.infodebit.md/

 

 

 

Cookie purpose description: Collects data on where the user came from, what search engine was used , what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics.

Initiator: Script tag , page source line number 586

Source: https://www.infodebit.md/js/custom.js

Data is sent to: Moldova

 

Blocked until accepted by user: No

 

_ga                            infodebit.md                                       HTTP       2 years

First found URL: https://www.infodebit.md/       

Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

Initiator: Page source line number 616-622

Source: Inline script

Data is sent to: Moldova

Blocked until accepted by user: No

_gat                           infodebit.md                                       HTTP       1 day

First found URL: https://www.infodebit.md/       

Cookie purpose description: Used by Google Analytics to throttle request rate

Initiator: Page source line number 616-622

Source: Inline script

Data is sent to: Moldova

 

Blocked until accepted by user: No

 

_gid                           infodebit.md                                       HTTP       1 day

First found URL: https://www.infodebit.md/       

Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

Initiator: Page source line number 616-622

Source: Inline script

Data is sent to: Moldova

Blocked until accepted by user: No

collect                      google-analytics.com                        Pixel         Session

First found URL: https://www.infodebit.md/       

Cookie purpose description: Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels.

Initiator: Inline script, page source line number 616-622

Source: https://www.google-analytics.com/r/collect?v=1_v=j82a=1351492444t=pageview_s=1dl=https%3A%2F%2Fwww.infodebit.md%2Ful=en-usde=UTF-8dt=Biroul%20Istoriilor%20De%20Credit%20-%20Infodebitsd=24-bitsr=1024x768vp=1000x741je=0_utma=182833918.800748779.1589295353.1589295353.1589295353.1_utmz=182833918.1589295353.

1.1.utmcsr%3D(direct)%7Cutmccn%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)_utmht=1589295387242_u=IQBCAUAB~jid=211910634gjid=

1659306877cid=800748779.1589295353tid=UA-144214261-1_gid=623874391.1589295387_r=1gtm=2ou4t0z=1346984569

 

Data is sent to: nited States (adequate)

Adequate country under GDPR (EU)

Blocked until accepted by user: No

Cookie-urile colectate în scop de marketing

 

Cookie-urile colectate în scop de marketing sunt utilizate pentru a urmări vizitatorii pe site-uri web. Intenția este de a afișa anunțuri relevante și interesante pentru fiecare utilizator și, prin urmare, mai valoroase pentru editori și agenții de publicitate terți

COOKIE NAM E                                                          PROVIDER                      TYPE       EXPIRY

common/cavalry_endpoint.php               facebook.com         Pixel    Session

First found URL: https://www.infodebit.md   

 Cookie purpose description: Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement.

Initiator: In line script, page source line number 543-549

Source: https://www.facebook.com/common/cavalry_endpoint.php?t_cstart=1589295259119t_start=1589295259120t_d o mco n ten t=1589 295259162t_layout=1589295259850t_onload=1589295259850t_paint=1589295259850t_creport= 1589295259850t_tti=1589295259162lid =

6825971157858123926-0

 

 

Data is sent to: Sweden (adequate)

Adequate country under GDPR (EU)


[1] autoritate publică sau o subdiviziune a unei astfel de autorități, competentă pentru prevenirea, investigarea, depistarea infracțiunilor, în scopul punerii în aplicare a procedurilor penale, urmăririi penale a infracțiunilor sau executării pedepselor penale, inclusiv protejarea și prevenirea amenințărilor la adresa ordinii publice, cum ar fi, dar nu se limitează la: poliția, organele procuraturii, organele vamale, instituțiile penitenciare, organele pentru prevenirea și combaterea corupției, spălării banilor, finanțării terorismului, recuperării bunurilor infracționale, organele de probațiune, organele securității statului.